Allmänna villkor

Allmänna villkor gäller alla som använder våra tjänster. Därför är det viktigt att du läser, förstår och godkänner våra avtal. Du kan också titta på vår policy för personlig integritet och hur ett lånekontrakt ser ut.

Kolumnen till höger är en kort beskrivning och är inte juridiskt bindande.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LENDLINK
  1. INLEDNING

LendLink förmedlar kontakt via Internet mellan privatpersoner och företag som vill låna och låna ut pengar till varandra. Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”) reglerar förhållandet dels mellan LendLink och dess Användare, dels mellan en Långivare och en Låntagare i samband med Lån. LendLink fungerar som kreditförmedlare mellan Långivaren och Låntagaren. LendLink är inte part i något Låneavtal. LendLink åtar sig att, så långt möjligt, svara för att de rättigheter som tillkommer en Låntagare enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) tillgodoses liksom att övriga lagar och regler för verksamheten följs.

Vid registrering som Användare på LendLinks hemsida godkänner Användaren dessa Allmänna Villkor.

 

Det betyder att LendLink inte är någon bank som lånar ut pengar. LendLink är en förmedlare av lån och via vår marknadsplats på nätet kan människor som vill låna möta människor och företag som vill låna ut. När du registrerar dig som användare godkänner du dessa Allmänna villkor.

2. DEFINITIONER

I dessa Allmänna Villkor används följande definitioner.

Klicka på länken för att komma till sidan med definitioner.

3. REGISTRERING M.M.

Användare skall registrera sig på Hemsidan. Genom registreringen godkänner Användaren dessa Allmänna Villkor och ger samtidigt LendLink fullmakt att administrera Lånen samt i övrigt företräda Låntagaren och Långivaren på de villkor som framgår av dessa Allmänna Villkor.

Vid registreringen görs en identitetskontroll av Användarens personnummer, bankkonto och eID eller annan identifieringsprocess som fastställs av LendLink. Vid registrering, liksom vid övrig användning av Hemsidan, måste användaren använda eID för att LendLink ska kunna bekräfta Användarens identitet.

Som en del i registreringen utför LendLink penningtvättskontroller och vid behov även kreditupplysning av alla Användare, Företag, Företags huvudmän och personer i ledande befattningar på företag som önskar registrera sig.

LendLink förbehåller sig rätten att neka individer och företag att registrera sig som Användare hos LendLink.

Det betyder att du inte kan ansöka om att bli användare någon annanstans än på www.lendlink.se och om du inte uppfyller våra villkor, är terrorist eller tvättar pengar kommer att bli en godkänd användare via LendLinks plattform.

  1. LENDLINK-KONTO

För att kunna ansöka om Lån eller lämna ett Lån måste Användaren ha ett LendLink-konto. LendLinks plattform tilldelar Användare ett LendLink-konto vid godkänd registrering.

Användaren förbinder sig att hantera användarnamn och lösenord så att ingen obehörig kan få tillgång till denna information. En Användare ska genast meddela LendLink om misstanke finns att någon obehörig har fått tillgång till användarnamn och lösenord eller på annat sätt skaffat sig tillgång till Användarens LendLink-konto. Om en Användare inte meddelar LendLink om en sådan misstanke ansvarar Användaren för eventuell otillbörlig användning av LendLink-kontot. Användare kan hållas ansvariga för förlust och skada som drabbar LendLink eller någon annan till följd av att Användaren agerar på ett sätt som strider mot dessa Allmänna Villkor eller till följd av annat oaktsamt agerande. LendLink förbehåller sig rätten att utan föregående varning stänga en Användares LendLink-konto om misstanke finns om otillbörlig användning. LendLink förbehåller sig rätten att avvisa en viss transaktion om LendLink bedömer att begäran om denna inte kommer från Användaren själv eller om annat missbruk kan misstänkas. Vid misstanke om otillbörlig användning kommer LendLink att vända sig till polis.

Användare får inte upplåta, överlåta eller pantsätta sitt LendLink-konto till någon annan. LendLink har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor.

 

Det betyder att du är ansvarig för ditt konto och dina kontouppgifter samt att de inte hamnar i någon annans händer.

Om användarnamn eller lösenord kommer ut på vift behöver du genast rapportera detta till LendLink.

Långivare kan när som helst avsluta sitt LendLink-konto. Vid avslutande av Långivares LendLink-konto tillämpas bestämmelserna i punkt 6 och 7 om återbetalning av Tillgodohavanden. Låntagare kan avsluta sitt LendLink-konto först när samtliga Lån som Långivaren är part till har återbetalats fullt ut.

LendLink äger rätt att omedelbart avsluta en Användares LendLink-konto om Användaren har uppgivit oriktiga uppgifter till LendLink eller i annat väsentligt avseende har brutit mot dessa Allmänna Villkor, vid Användares konkurs eller dödsfall, vid brottslig verksamhet eller skälig misstanke som sådan verksamhet eller om Användaren på annat sätt inte längre uppfyller förutsättningarna enligt dessa Allmänna Villkor för att vara Användare. Vid avslutande av Användares LendLink-konto tillämpas bestämmelserna i punkt 6 och 7 om återbetalning av Tillgodohavanden. Vid avslutande av Låntagares LendLink-konto förfaller samtliga Lån som Låntagaren tagit till omedelbar betalning.

Långivare kan avsluta sitt konto när som helst.

Låntagare kan avsluta sitt konto den dagen när samtliga lån är avbetalade.

LendLink har rätt att avsluta ett konto om det inte sköts enligt angivna villkor.

  1. LÅN

Alla som är Användare hos LendLink och uppfyller gällande krav på en Låntagare kan ansöka om ett Lån.

Användare som vill ta ett Lån fyller i formulär för Låneansökan på Hemsidan. LendLink utför därefter en identitetskontroll och kreditprövning av den Användare som ansöker om Lånet. Därefter sammanställer LendLink informationen samt meddelar Låntagaren vad Lånet kommer att kosta inklusive ränta och avgifter. Användaren kan sedan acceptera Låneansökan genom att signera den med sitt personliga eID.

Det betyder att vi gör en identitetskontroll och kreditupplysning på alla låneansökningar som uppfyller våra villkor. Blir låneansökan godkänd får användaren ett låneförslag som kan accepteras med BankID.

När LendLink mottagit en Låneansökan som uppfyller uppställda krav och som godkänts av Låntagaren, matchas denna mot de villkor som Långivare ställt upp för sin utlåning. När en Låneansökan är fullt matchat mot ett erbjudande att låna ut, träffas ett Låneavtal och LendLink betalar ut medlen, minus LendLinks uppläggningsavgift, till Låntagarens bankkonto för Långivarnas räkning.

Det betyder att LendLink sätter in pengarna på låntagarens konto, minus uppläggningsavgiften, när ett lån är fullt finansierat.

En Låneansökan kan när som helst återkallas av den ansökande Användaren fram till att ett Lån helt eller delvis har beviljats. Lån via LendLink är alltid så kallade annuitetslån med fast ränta. Det innebär att Låntagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika stora annuiteter (ränta och amortering). Betalning ska ske 27:e dagen i varje månad (eller, om den 27:e dagen inträffar på en helgdag, på närmaste bankdag) tills dess att Lånet blivit till fullo betalt.

 

 

Det betyder att du betalar samma summa varje månad genom hela lånets löptid och att du skall pröjsa i tid, den 27:e varje månad.

 

Låntagaren har rätt att, helt eller delvis, utan särskild avgift eller ersättning och när så önskas lösa Lånet i förtid. Låntagaren ska betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen.

Det betyder att du när som helst kan betala av ditt lån utan att några avgifter tillkommer. Självklart betalar du endast ränta till den dagen du återbetalat lånet.

6. INSÄTTNING OCH UTBETALNING

Genom att sätta in medel på sitt LendLink-konto accepterar Användare att medlen lånas ut till Låntagare på den löptid och till den ränta Användaren angett (LendLink tillhandahåller fördefinierade alternativ). Genom att göra medlen tillgängliga för utlåning blir Användaren en Långivare enligt dessa Allmänna Villkor.

Insättning ska göras enligt den betalningsinformation som finns att tillgå på Hemsidan.

 

Insättningar som Användare gör till sina LendLink-konton placeras på ett samägt kundkonto (klientmedelskonto) i LendLinks bank. Klientmedelskontot är gemensamt för alla Användare. En Användares andel av det samägda klientmedelskontot är lika med den Användarens Tillgodohavande i förhållande till alla andra Användares Tillgodohavanden.

 

Det betyder att långivarnas pengar sätts in på ett klientmedelskonto, vilket betyder att de inte tillhör LendLink.

En Långivare kan när som helst begära att dennes Tillgodohavande utbetalas till Långivarens bankkonto. Tillgodohavanden som motsvaras av likvida medel på Långivarens LendLink-konto betalas normalt ut påföljande bankdag om LendLink mottagit Långivarens begäran om utbetalning före kl. 17:00. Om begäran mottagits efter kl. 17:00 sker utbetalningen normalt sett nästföljande bankdag. Tillgodohavande som är utlånat i Lån betalas i den takt Lånen överförs till andra Långivare i enlighet med punkt 7 nedan eller, om Långivaren så begär i samband med att utbetalning begärs, när Lånen amorteras. Långivare äger inte rätt till ränta på utlånade medel för Lån som överförts till annan Långivare. Om utbetalning inte kan ske till angivet bankkonto, reserverar LendLink medlen för Användarens räkning. Om inte Användaren gjort anspråk på Tillgodohavandet senast tre (3) år från dagen för upphörande av avtalsförhållandet tillfaller medlen LendLink.

Det betyder att långivaren när som helst kan begära den insatta summa pengar från klientmedelskontot. Säg till nån dag i förväg så betalas de ut senast nästkommande bankdag.

7. UTLÅNING

För att kunna låna ut via LendLink måste en Användare se till att det finns likvida medel på Användarens LendLink-konto samt ange kriterier för utlåningen. När detta är gjort har Användaren erbjudit sig att låna ut medel till Låntagare motsvarande de likvida medlen på de villkor Långivaren angett. Erbjudandet om att låna ut kvarstår tills dess att Långivare tar tillbaka erbjudandet. Långivare kommer inte att ombes att särskilt bekräfta varje Lån som matchar Långivarens erbjudande utan matchningen sker automatiskt. När ett erbjudande om att låna ut matchas med ett Lån, dras motsvarande belopp ifrån Långivarens LendLink- konto och Långivaren informeras elektronisk om att matchningen har skett.

För att minska riskerna sprids en Långivares medel för utlåning över flera Lån. Minsta belopp som lånas ut till en enskild låntagare är dock 200 kr.

 

Det betyder att du som långivare måste sätta in pengar på ditt LendLink-konto för att kunna låna ut pengar. Minsta belopp för utlåning är 200 kronor.

Samtliga Långivare måste dessutom fylla i ett investerarformulär i enlighet med Europarlamentets och Rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument (”MiFID II-direktivet”). Utifrån investerarformuläret och MiFID-direktivet kommer varje investerare att riskklassificeras. Riskklassificeringen bestämmer den maximala motpartsrisk som varje Långivare kan ha. LendLink åtar sig att överföra Låntagares betalning av amortering och räntor till Långivarens LendLink-konto så snart som möjligt efter att betalningen registrerats hos LendLink.

Det betyder att alla långivare måste fylla i ett formulär som säger om de är proffs på att investera pengar.

  1. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅL MED BETALNING

Låntagarens återbetalning av Lånet, inklusive ränta, ska ske till LendLinks klientmedelskonto eller det konto som LendLink annars anvisar. LendLink ansvarar inte på något sätt för Låntagarens återbetalning av förfallna skulder till Långivaren.

Om ett Lån inte återbetalas i enlighet med de villkor som gäller för Lånet, utgår dröjsmålsränta utöver avtalad ränta med en (1) procent per månad på förfallet belopp. LendLink skickar också en betalningspåminnelse till Låntagaren via SMS eller e-mail. Om Låntagaren inte erlägger full betalning för det förfallna beloppet inom tio (10) dagar efter den första påminnelsen är hela Lånet förfallet till omedelbar betalning.

Om hela Lånet förfallit till betalning enlig ovan kan LendLink komma att, för Långivarens räkning, vidta åtgärder för att driva in fordran eller överlåta den till en annan. LendLink kan ta ut en avgift om 10 procent av utestående fordran, dock minst 500 kr, av Låntagaren vid sådan indrivning eller överlåtelse. Vid inkassoåtgärd kommer inkassokostnad tillkomma för Låntagaren. Låntagaren skall ersätta Långivaren och LendLink för alla andra kostnader och avgifter som förorsakas LendLink eller Långivaren med anledning Låntagarens bristande betalning.

Om du inte betalar i tid som du lovat så kostar det extra.

9. FULLMAKT

LendLink administrerar samtliga Användares mellanhavanden med anledning av Lån eller LendLinks tjänster i övrigt. Genom registreringen på Hemsidan och godkännandet av dessa Allmänna Villkor lämnar Användare fullmakt till LendLink att i alla avseenden företräda denne i dessa mellanhavanden och vidta de åtgärder som tillkommer Användare enligt dessa Allmänna Villkor, inklusive rätten att helt eller delvis överlåta Lånet till annan vid Låntagares bristande betalning. Fullmakten kan endast återkallas genom att Användare avslutar sitt LendLink-konto.

LendLink sköter alla kontakter mellan låntagare och långivare.

10. AVGIFTER

LendLink tar ut följande avgifter för administrationen av Lånen och Användarnas mellanhavanden.

En Uppläggningsavgift tas ut av LendLink när Lånet utbetalats till Låntagaren. Uppläggningsavgiften är beroende av Lånets löptid och riskklass och varierar mellan en en procent (1%) och fem procent (5%) av det lånade beloppet. Låntagaren kommer alltid att informeras om uppläggningsavgiftens storlek innan Låntagaren godkänner Låneansökan.

En Serviceavgift tas ut av LendLink som en andel av betalningarna från Låntagarna. Serviceavgiften är en fast andel som varierar mellan noll komma åtta procentenheter (0,8%) och en komma två procentenheter (1,2%) i räntemarginal, där procentenheterna är angivna på årsbasis. Exempel: Om Låntagaren betalar 7% i ränta och Serviceavgiften är 1% så erhåller Långivaren 6%.

Påminnelseavgift tas ut av Låntagaren om betalning inte skett av förfallen skuld och LendLink måste påminna om betalningen. Påminnelseavgiften uppgår till femtio (50) kr per påminnelsetillfälle.

Vid försenad/sen eller utebliven betalning utgår avgifter och ränta enligt punkt 8 ovan. Vid förtida betalning utgår ingen avgift.

LendLink tar en avgift för sina tjänster.

11. PERSONUPPGIFTER

LendLink ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och andra regler. För närmare information om hur LendLink behandlar personuppgifter, se LendLinks personuppgiftspolicy.

Långivares och Låntagares identiteter behandlas med sekretess av LendLink. LendLink förbinder sig att hålla Långivarens och Låntagarens identiteter hemliga gentemot tredje man, utom i sådant fall då skyldighet att lämna ut sådan uppgift framgår av lag, förordning, myndighets föreskrift eller lagakraftvunnet beslut eller LendLink har skälig anledning att misstänka att LendLink-konto använts i brottsligt syfte (i vilket fall information om Användarens identitet lämnas till polis eller åklagare). Användare har inte rätt att försöka identifiera andra Användare.

LendLink har rätt att dela Användares personliga men avidentifierad data såsom kredithistorik med andra Användare när så är relevant för att Användare ska kunna ingå Låneavtal.

LendLink behandlar alla personuppgifter med största försiktighet.

12. RAPPORTERING

Uppgifter om missförhållanden eller kreditmissbruk kan komma att lämnas av LendLink till kreditupplysningsföretag och/eller myndighet. LendLink förbehåller sig alltid rätten att lämna ut information till myndigheter i de länder som berörs av Lån eller LendLinks verksamhet i enlighet med gällande regler i det enskilda landet. Detta kan exempelvis vara rapportering enligt regler rörande penningtvätt.

LendLink innehåller och betalar till Skatteverket preliminärskatt för erhållen avkastning i enlighet med svensk skattelagstiftning. Preliminärskatt utgår enligt den vid respektive tillfälle gällande skattesatsen. Årlig kontrolluppgift lämnas till Skatteverket.

Uppgift om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag, m fl, i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

Avdragen preliminär skatt på ränteintäkter rapporteras till skatteverket. När så krävs rapporterar LendLink självklart missbruk till myndigheterna.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

LendLink ansvarar endast för sådana skador som uppstått på grund av att LendLink inte iakttagit normal och skälig aktsamhet. LendLink ansvarar endast för direkt skada. Eftersom LendLink inte är part till Låneavtalet eller på annat sätt iklätt sig betalningsskyldighet för ett Lån, är LendLink aldrig ansvarig för Låntagares bristande betalning av ett Lån. LendLink ansvarar inte heller för skada till följd av avbrott i Internetförbindelse som förhindrar tillgång till Hemsidan och/eller ett LendLink-konto. LendLink ansvarar inte heller för skada som orsakas av fel, defekter eller avbrott i LendLinks datasystem förutsatt att LendLink har visat normal aktsamhet. LendLink ansvarar inte för förlust som orsakas av ett lands lagstiftning eller myndigheters beslut, krigshandlingar, nertid i det allmänna kommunikationssystemet, strejk, blockad, bojkott, lockout eller andra liknande omständigheter (force majeure). Förbehållet rörande strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om LendLink själv är föremål för eller deltar i liknande konflikter.

Om nämnda typer av händelser gör att LendLink hindras från att genomföra transaktioner såsom utbetalningar eller annat, ska transaktionen genomföras när hindret upphört.

LendLink tar ansvar för det som rimligen går att ta ansvar för.

14. ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

LendLink förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor utan föregående godkännande från Användare. Ändringar ska delges Användare utan ogrundat dröjsmål genom meddelande till varje Användares LendLink-konto. En Användare har i sådana fall rätt att avsluta sitt Användarskap och sitt LendLink-konto inom tio (10) dagar från meddelandet om ändringarna. Vid avslutande av Långivares LendLink-konto tillämpas bestämmelserna i punkt 6 och 7 om återbetalning av Tillgodohavanden.

Dessa allmänna villkor kan ändras och då berättar LendLink det asap.

15. KOMMUNIKATION OCH MEDDELANDEN

För att hålla nere administrationskostnader, och därmed de avgifter som belastar Användare, sker all kommunikation med LendLink elektronisk. LendLink använder de kontaktuppgifter som Användare lämnat på Hemsidan. Användare är därför skyldig att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

All kommunikation sker elektroniskt.

16. GÄLLANDE LAG OCH TVISTER

Reklamation, Klagomål, Tvist m.m. Låntagaren skall omgående för LendLink påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i utförandet av lämnat uppdrag eller tjänst. Motsvarande gäller om låntagaren anser att LendLink ej utfört beordrat uppdrag/tjänst. Klagomål avseende LendLinks produkter och tjänster bör omgående meddelas LendLink. Om LendLink skulle avvisa låntagarens klagomål, finns möjlighet för låntagaren att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. Låntagaren har även möjlighet att diskutera ärendet med Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller konsumentvägledaren i låntagarens hemkommun.

Konsumentverket (Box 48, 651 02) utövar tillsyn över att konsumentkreditlagen efterlevs. LendLink AB är sedan 2014-04-11 registrerat som finansiellt institut enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Svensk lag gäller.